MONITORING     ZADANIA     PROGRAM     SIEĆ     RAPORTY     DEFOLIACJA     PUBLIKACJE     O NAS     KONTAKT

Raporty

 

STAN ZDROWOTNY LASÓW POLSKI w roku 2017 - synteza

 

WSTĘP

Jerzy Wawrzoniak

 

Warunki środowiska kształtujące stan zdrowotny drzewostanów w 2017 roku nie zmieniły się istotnie w porównaniu do roku 2016. Poziom opadów atmosferycznych i temperatur powietrza nie odbiegał znacząco od średniej wieloletniej. Na obszarach RDLP w Poznaniu i RDLP w Toruniu wystąpiły silne wiatry, powodując wiatrołomy na powierzchni ok. 80 tys. ha, głównie w drzewostanach sosnowych. Silne wiatry, których częstość wzrosła w ostatnich latach, mogą powodować znaczne szkody, największe w najmniej odpornych na działanie wiatru drzewostanach sosnowych. Proces eutrofizacji siedlisk leśnych, spowodowany głównie znacznym depozytem związków azotowych, powoduje wzrost bonitacji siedlisk i szybszy przyrost drzewostanów. Następuje niekorzystna zmiana proporcji między przyrostem drewna wczesnego i późnego, co obniża mechaniczną odporność drzewa na złamanie. Wydaje się, że istotny wpływ na rozmiar szkód od wiatru ma sposób zagospodarowania lasów, szczególnie metody pozyskania. Zręby zupełne, mimo stosowania zasad ładu przestrzennego, sprzyjają powstawaniu większych szkód od wiatru. Najczęściej w mniejszym lub większym stopniu powodują odsłonięcie ściany lasu, która przyjmuje bezpośrednie uderzenie wiatru, powodując wiatrołomy. Na terenach RDLP w Poznaniu i RDLP w Toruniu, gdzie w 2017 roku wystąpiły szkody od wiatru, w latach 2014-2016 na znacznej powierzchni dokonano zrębów zupełnych. Wśród regionalnych dyrekcji LP charakteryzowały się największą powierzchnią zrębów zupełnych w Polsce...

 

 

 

 

 

STAN ZDROWOTNY LASÓW POLSKI - synteza:

 

                                                    

 

                 

 

 

STAN USZKODZENIA LASÓW W POLSCE NA PODSTAWIE BADAŃ MONITORINGOWYCH